Privacyverklaring en Cookie Policy

Ally Institute VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

Wij doen alles om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetten en reglementen worden door ons strikt nageleefd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Ally Institute VZW, gevestigd te Koning Albertlaan 31, 3320 Hoegaarden, België, en met ondernemingsnummer 0742.849.754, is verwerker van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO) is te bereiken via dpo@ally.institute. Indien je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt kan je contact met ons opnemen via hello@ally.institute. Wij helpen je graag verder.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ally Institute heeft Flanders’wellweb ontwikkeld in opdracht de Vlaamse Regering (Minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding Wouter Beke. Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ally Institute VZW voor de technische ondersteuning via het platform Flanders Wellweb in het koppelings-en doorverwijzingsproces van gezondheidswerkers met nood aan psychologische ondersteuning van 18 december 2020).

Flanders’wellweb is een online platform om vragen voor psychologische bijstand snel en accuraat door te verwijzen naar onder andere Externe Preventie Diensten (EDPBW’s), eerstelijnspsychologen (ELP) en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). De doelstelling van het platform Flanders’wellweb is enkel triage en doorverwijzing. Er is geen enkele inhoudelijke inmenging of verantwoordelijkheid van Ally Institute in de dossiers die doorverwezen worden aan haar partners.

Deze samenwerking wordt opgezet in het kader van de actuele noden rond COVID-19-pandemie en loopt tot 31/12/2021. De samenwerking bestaat eruit dat Ally Institute de werking van partners en diens leden wenst bij te staan met Flanders’wellweb – een koppelings- en doorverwijzingstool. De partners kunnen via het platform Flanders’wellweb op een vlotte manier nieuwe hulpvragers helpen. Samen wensen alle partners zo een snel en accuraat mogelijk antwoord te bieden op elke vraag voor psychologische bijstand ten gevolge van de pandemie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Er is géén koppeling met de persoonsgegevens die je mogelijks in de zorgscreener op www.dezorgsamen.be hebt ingevuld. Er worden dus worden op geen enkele manier persoonsgegevens opgevraagd of bewaard vanuit deze zorgscreener op Flanders Wellweb.

Enkel de gegevens die je invult in het aanmeldformulier op de website van Flanders Wellweb (https://flanders.wellweb.be/aanmelding) zullen worden verwerkt, en na expliciet akkoord verklaren met dit privacy-beleid:

 • Naam, Telefoon, E-mail: om je te kunnen contacteren.
 • Postcode, Rijksregisternummer, Werkzaam in/verbonden aan organisatie, statuut (zelfstandige of werknemer): om de externe preventiedienst van jouw organisatie of provincie te kunnen opzoeken, om je te kunnen doorverwijzen naar de gepaste persoon.
 • Voorkeur contactpersoon (arbeidsarts of preventie-adviseur psychosociale aspecten): om je te kunnen doorverwijzen naar de gepaste persoon.
 • IP-adres, strikt noodzakelijke en functionele cookies: ter beveiliging en functioneren van de website. Zie ook cookie beleid

Daarnaast kan de informatie die je zelf mogelijks verstrekt bij de (initiële) contactname worden verwerkt en doorgestuurd naar jouw aangewezen hulpverlener (zie ook hieronder). Dit zal enkel gebeuren met jouw uitdrukkelijke toestemming die ook nogmaals zal worden gevraagd tijdens deze contactname.

Dit kunnen de volgende categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens zijn:

 • Persoonlijke eigenschappen (leeftijd, geslacht, burgerlijke stand, ...)
 • Psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, ...)
 • Fysieke gezondheid
 • Mentale gezondheid
 • Gegevens over gezondheidszorg

Deze gegevens worden enkel gebruikt om jouw hulpvraag te identificeren en jou zo snel mogelijk in contact te brengen met de persoon die je het best kan verder helpen: dit kan de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn of de arbeidsarts (= de bedrijfsarts) zijn van de externe dienst van uw organisatie of de organisatie waar jij aan verbonden bent, of een eerstelijnspsycholoog of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Zie ook Met wie delen wij persoonsgegevens?”.

Alle personen die de begeleidingen uitvoeren, onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie. Deze code bevat onder andere een streng beroepsgeheim. Alle andere personen met toegang, zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Zie ook “Hoe beveiligen we deze gegevens?”.

Je hebt ook te allen tijde o.a. het recht deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Zie ook Wat zijn mijn rechten?”.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Flanders’wellweb zorgt voor een directe koppeling en dispatching tussen de hulpvrager en de hulpverlener. De hulpvrager komt terecht in een digitale wachtkamer waar de hulpverlener hem/haar oppikt. De koppeling en disptaching volgt de principes van getrapte zorg. Bij getrapte zorg is het de bedoeling dat mensen in een eerste stap de meest brede en effectieve manier van hulp aangeboden krijgen om nadien enkel wanneer het nodig is over te gaan naar meer specifieke hulp. Indien verdere stappen genomen moeten worden, is het niet noodzakelijk dat steeds alle stappen doorlopen worden, maar dat vanuit de eerste stap gekeken wordt welke verdere stap het meest aangewezen is.

Om bovenstaande doeleinden te realiseren werken wij samen met een aantal partners. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

 1. VZW Vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming (hierna: Co-prev).

Koepelorganisatie Co-prev onderzoekt – met jouw toestemming en op eigen verantwoordelijkheid - aan de hand van het rijksregisternummer dat door jou wordt meegedeeld, wie de EDPBW is die gekoppeld is aan jouw werkgever.

Van zodra jij als hulpvrager geïdentificeerd bent (criteria: identificatie van de hulpvrager en betrokken Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (hierna: EDPBW) a.d.h.v. rijksregisternummer, postcode of werkgever verstrekt door de hulpvrager) zet Co-prev je in de digitale wachtkamer van de EDPBW, waar de EDPBW jouw dossier kan ‘oppikken’ en verder helpen.

Indien jij niet op basis van de identificatiecriteria kan gekoppeld worden aan een EDPBW, wordt je door Co-prev a.d.h.v. jouw postcode doorverwezen naar een de EDPBW van jouw provincie. Indien jij geen beroep kan doen op een externe preventiedienst van jouw werkgever (bijv. wanneer je zelfstandige bent) wordt je doorverwezen naar ofwel eerstelijnspsychologen ofwel CGG’s (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg).

Bij het doorsturen wordt het rijksregisternummer verwijderd uit onze systemen.

 1. Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (hierna: EDPBW)

De EDPBW’s zijn lid van de overkoepelende organisatie Co-prev. De EDPBW’s hebben erkende psychologen en arbeidsgeneesheren in dienst die hulpvragers kunnen bijstaan.

De aangewezen psycholoog of arbeidsgeneesheer kan contact met je opnemen en heeft toegang tot de opgevraagde gegevens (zonder rijksregisternummer). Hij/zij kan ofwel het dossier zelf verder opvolgen, of je - na triage - doorverwijzen naar ofwel de digitale wachtkamer van de eerstelijnspsychologen ofwel de digitale wachtkamer van de CGG’s. Dit kan bijv. wanneer je a.d.h.v. je postcode werd doorverwezen naar een door Co-prev aangeduid EDPBW van jouw provincie. De psycholoog of arbeidsgeneesheer vult het dossier aan met de momenten van contactname (datum, soort, duurtijd en eventuele opmerkingen). De informatie van contactname is enkel voor de eventuele doorverwijzing en om nadien geaggregeerd te kunnen rapporteren naar verbruik en duurtijd. Na doorsturen is het dossier niet meer zichtbaar voor deze psycholoog of arbeidsgeneesheer.

 1. Eerstelijnspsychologen (hierna: ELP)

Co-prev neemt een superviserende rol aan ten aan zien van de Eerstelijnspsychologen (hierna: ELP’s).

De Eerstelijnspsychologen (ELP) zijn erkende psychologen die hulpvragers kunnen bijstaan. De aangewezen ELP kan contact met je opnemen en heeft toegang tot de opgevraagde en aangevulde gegevens. Hij/zij kan ofwel dit dossier verder zelf helemaal opvolgen, ofwel het dossier doorsturen naar de CGG. Hij/zij vult het dossier aan met de contactnames (datum, soort, duurtijd en eventuele opmerkingen). De informatie van contactname is enkel voor de eventuele doorverwijzing en om nadien geaggregeerd te kunnen rapporteren naar verbruik en duurtijd. Na opvolging sluit hij/zij het dossier af, bij afsluiting wordt er feedback gestuurd naar de voorschrijver van de EDPBW. Na afsluiten is het dossier niet meer zichtbaar voor deze eerstelijnspsycholoog.

 1. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (hierna: CGG)

Co-prev superviseert de CGG’s in die zin dat zij de vlotte opname van de dossiers uit de digitale wachtkamer van de CGG’s mee op volgt.

De Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) hebben erkende psychologen en artsen in dienst die hulpvragers kunnen bijstaan. De aangewezen medewerker van het CGG kan contact met je opnemen en heeft toegang tot de opgevraagde en aangevulde gegevens. Hij/zij kan dit dossier verder zelf helemaal opvolgen. Hij/zij vult het dossier aan met de contactnames (datum, soort, duurtijd en eventuele opmerkingen). De informatie van contactname is enkel voor de eventuele doorverwijzing en om nadien geaggregeerd te kunnen rapporteren naar verbruik en duurtijd. Na opvolging sluit hij het dossier af. Na afsluiten is het dossier niet meer zichtbaar voor deze medewerker.

 1. Overig

Elke partner blijft verantwoordelijk voor zijn eigen verwerkingen. Wij maken enkel gebruik van derde partijen voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur;
 • het versturen van e-mail notificaties (enkel van toepassing op de persoonsgegevens van de hulpverleners).

Ook met deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Ally Institute bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen we deze gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die de begeleidingen uitvoeren, onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie. Deze code bevat onder andere een streng beroepsgeheim. Zie www.compsy.be
 • Alle andere personen met toegang, zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.
 • Wij werken volledig conform ISO 27001 voor Informatiebeveiliging. Dit betekent o.a.:
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Gevoelige gegevens vereisen een beveiligde verbinding.
  • We maken de gegevens anoniem en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogelijk vragen we je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Om gebruik te maken van jouw rechten volstaat een éénvoudig mailtje naar dpo@ally.institute.

Meer info zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/rechten-van-de-betrokkene en https://www.compsy.be/nl/de-plichten-van-een-psycholoog

Een klacht indienen kan via dpo@ally.institute of rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Aan wie rapporteren wij en wat?

In het kader van rapportering rond gebruik, waarborgen wij de volledige anonimisering van alle data, zodat nooit duidelijk kan worden wie achter een bepaald dossier schuilt.

In uitvoering van het Ministerieel besluit zal Ally Institute om de effectiviteit te meten van Flanders’wellweb, geanonimiseerde en geaggregeerde data gebruiken voor rapportering naar de Minister toe. Ally Institute zal op basis van die geanonimiseerde en geaggregeerde data ook de een eindverslag opmaken voor de Minister met een overzicht van de activiteiten en resultaten die behaald zijn. De Minister zal daarna verder communiceren naar de partners (Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet Icuro (die verder rapporteert aan hun CGG’s), FOD Volksgezondheid (die verder rapporteert aan de eerstelijnspsychologen) en Co-prev (die verder rapporteert aan hun EDPBW)) van Flanders’wellweb.

De DPO van Ally Institute zal de anonimiteit van de data verifiëren alvorens de rapportering aan de Minister gebeurt.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen. Deze website wordt beheerd door Ally Institute VZW, gevestigd te Koning Albertlaan 31, 3320 Hoegaarden, België, en met ondernemingsnummer 0742.849.754.

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kun je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres hello@ally.institute.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ally Institute gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze website te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen onze website en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren.

Cookies beheren of uitschakelen?

Essentiële en functionele cookies kunnen niet worden gewijzigd omdat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van onze online-diensten. De informatie die we via deze cookies verzamelen is altijd anoniem, wat identificatie onmogelijk maakt.

Bij een eerste bezoek aan onze website zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden..

Een andere manier om het plaatsen van cookies op uw apparaat te beheren is via de instellingen van uw browser. U kunt de reeds geïnstalleerde cookies ook te allen tijde van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u dit doen als volgt, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Als u verschillende apparaten gebruikt om deze website te bezoeken, zorg er dan voor dat uw cookie-voorkeuren zijn ingesteld op de browser van elk apparaat.

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) onze website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.

Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde noodzakelijke cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om onze website te laten werken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

Gedetailleerde informatie over onze Cookies

 • Essentiële of noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door de website te navigeren en de essentiële functies ervan te gebruiken. Deze cookies maken het mogelijk een dienst of functionaliteit te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst. We raden u ook aan deze cookies niet uit te schakelen omdat dit ervoor kan zorgen dat de basisfunctionaliteiten of de toegang tot bepaalde delen van de website worden verstoord.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van

Cookie Leverancier Beschrijving doel Bewaartermijn
ARRAfinity MS Azure Aanduiding welke server instantie gebruikt is Sessie
ARRAffinitySameSite MS Azure Aanduiding welke server instantie gebruikt is Sessie
__Host-SessionId Flanders.wellweb.be Id van de sessie Sessie
__RequestVerificationToken Flanders.wellweb.be Beveiliging token voor de web requests Sessie
__zlcid Zendesk Identificeert een apparaat tussen chat sessies 1 jaar
__zlcmid Zendesk Identificeert de gebruiker en de voorkeuren tijdens de chat sessies 1 jaar
__zlcstore Zendesk Gebruikt door de Zendesk chat plugin 1 jaar
Zte2095 Zendesk Gebruikt door de Zendesk chat plugin Sessie
AcceptCookies Flanders.wellweb.be Bewaren cookie keuze 1 jaar
 • Functionele cookies (voorkeuren) zorgen ervoor dat de website goed functioneert en garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Op dit moment maakt Ally Institute géén gebruik van functionele cookies op deze website.
 • Analytische cookies (statistieken) verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers op een webpagina doorbrengen en foutmeldingen. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Op dit moment maakt Ally Institute géén gebruik van analytische cookies op deze website.
 • Marketing of advertentiecookies staan een website toe gepersonaliseerde reclame-boodschappen te sturen. We vragen uw toestemming voor het plaatsten van deze cookies. Op dit moment maakt Ally Institute géén gebruik van Marketing of advertentiecookies cookies op deze website.

Hoe lang wordt de cookie informatie bewaard?

Cookies kunnen gedurende verschillende termijnen op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Afhankelijk van het type cookie worden ze (en de informatie die ze verzamelen) automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (dit zijn de zogenaamde “sessiecookies“), in andere gevallen blijven deze cookies langer opgeslagen en kunnen ze ook bij een volgend bezoek aan deze website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde “permanente cookies“).

Raadpleeg de gedetailleerde informatie over onze cookies hierboven om de specifieke bewaartermijnen te weten.